PRIVACY STATEMENT

Updated april 16 2021

I. Inleiding

1.     Dit privacybeleid legt uit hoe Canius Real Estate omgaat met de persoonsgegevens van haar klanten, natuurlijke personen, en alle andere natuurlijke personen die met Canius Real Estate in contact staan (hierna 'u' genoemd).

2.     Onderpersoonsgegevens wordt elke vorm van informatie verstaan die u toelaat om uzelfdirect of indirect als een natuurlijke persoon te identificeren.

3.     Canius Real Estate hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens enrespecteert ten volle uw persoonlijke levenssfeer. Canius Real Estate behandelten beschermt uw persoonsgegevens dan ook op een rechtmatige, behoorlijke entransparante wijze.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens leeftCanius Real Estate evident de wet na, momenteel de Belgische wet van 8 december1992 en sinds 25 mei 2018 de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april2016 betreffende de gegevensbescherming (beter bekend als 'GDPR' of 'AVG') ofenig ander wetgevingsbesluit die deze wijzigt.
Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt uverkrijgen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijkelevenssfeer, vanaf 25 mei 2018 de Gegevensbeschermingsautoriteit 
genoemd.

4.    Wij nodigen u uit om deze verklaring zorgvuldig telezen zodat u het beleid van Canius Real Estate op dit gebied kent en begrijpt.
Deze verklaring wordt regelmatig bijgewerkt. De meest recente versie van deverklaring is beschikbaar op onze website. Wij zullen u op de hoogte brengenvia de gebruikelijke communicatiekanalen indien er belangrijke wijzigingen zijnaangebracht.

II. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking ?

5.     CaniusReal Estate, met zetel te Begijnhof 58, 3800 Sint-Truiden, is deverantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens.

6.     CaniusReal Estate is dan ook uw gesprekspartner en is diegene die ten aanzien van deGegevensbeschermingsautoriteit verantwoording dient af te leggen aangaande deverwerking van uw persoonsgegevens. Canius Real Estate bepaalt de doeleindenwaarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt alsook de gebruikte middelen en deverwerkingseigenschappen.

7.     CaniusReal Estate kan beroep doen op gespecialiseerde dienstverleners om uwpersoonsgegevens namens Canius Real Estate en volgens de instructies van CaniusReal Estate te verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid. Enkel depersoonsgegevens die strikt noodzakelijke zijn zullen aan deze dienstverlenersworden doorgegeven (hierna de 'verwerkers van Canius Real Estate 'genoemd).

8.     Vooralle vragen die betrekking hebben op de bescherming van uw privacy kunt u zichrichten tot de zaakvoerder. U kunt contact met hem opnemen door een e-mail testuren naar info@canius.be.

III. Welke categorieën van persoonsgegevens verwerktcanius real estate?

9.     Hieronderwordt een overzicht gegeven van de categorieën van persoonsgegevens die CaniusReal Estate kan verwerken. Het is mogelijk dat ook andere gegevens wordenverwerkt indien die nodig of nuttig zijn voor de voortzetting van decontractuele relatie met Canius Real Estate.
Hierbij wordt de context aangegeven waarin Canius Real Estate dezegegevens verkrijgt of verwerkt. Deze tabel moet samen gelezen worden met debeschrijving van de doeleinden waarvoor Canius Real Estate de gegevensverwerkt.

Categorie

Voorbeelden

Context

1/ Identiteitsgegevens van de  klant /opdrachtgever (verkoper of verhuurder)
 
2/ Identiteitsgegevens van kandidaat koper of huurder

Naam, adres, plaats en datum  van geboorte, nationaliteit, vast of mobiel telefoonnummer en het e-mailadres.

Deze gegevens worden door u  verstrekt en verwerkt wanneer u inlichtingen aanvraagt, klant wordt, een  bemiddelingsopdracht sluit of u registreert om de diensten van Canius Real  Estate (online) te gebruiken, voor elke identificatie of gebruik. Deze gegevens  kunnen ondermeer door het inlezen van uw identiteitskaart worden verkregen.

Gegevens over het onroerend  goed van de klant / opdrachtgever (verkoper of verhuurder)

Eigendomstitel,  stedenbouwkundig uittreksel, bodemattest, keuringattest van de elektrische  installatie, EPC attest, informatie over de overstroomgevoeligheid,  postinterventiedossier, informatie over de erfgoedwaarde

Deze gegevens worden door u  verstrekt, dan wel in uw opdracht door Canius Real Estate opgevraagd bij de  overheid of technische experten.

Gegevens van kandidaat  huurder die verband houden met een voorstel van verhuurcontract

Informatie over beroep en  werkgelegenheid, solvabiliteit, gezinssituatie, loon etc.

Deze gegevens worden  verzameld met behulp van formulieren en contracten die u op uw verzoek  invult.

Aanvullende gegevens voor het  sluiten van een huurovereenkomst of onderhandse verkoopovereenkomst

Rijksregisternummer

Deze gegevens worden door u  verstrekt
Het nationaal rijksregisternummer wordt alleen gebruikt in de gevallen waarin  de wet voorziet of vereist.

Gegevens van mede-eigenaars  (of hun huurders)

Naam, adres, plaats en datum  van geboorte, nationaliteit, vast of mobiel telefoonnummer en het  e-mailadres.

Deze gegevens worden door u  als mede-eigenaar verstrekt aan Canius Real Estate wanneer Canius Real Estate  de functie van syndicus uitoefent

Gegevens die verband houden  met de uitvoering van de dienstverlening van syndicus

Betalingsverrichtingen,  inclusief namen en rekeningnummers, communicatie en referenties,  kaartnummers, etc.

Deze gegevens hebben  betrekking op uw verrichtingen als mede-eigenaar die door de syndicus worden  gecoördineerd

Gegevens over de  verrichtingen van Canius Real Estate met u

De informatie in verband met  uw contacten met Canius Real Estate, per telefoon, e-mail, fax enz. en uw  interacties op de webpagina's aangaande Canius Real Estate, haar diensten of  haar partners, op sociale netwerken enz.

Deze gegevens komen van  contacten van welke aard ook tussen u en Canius Real Estate (bij ontmoetingen  of evenementen, abonnement op een nieuwsbrief, sociale netwerken etc.)

Gegevens over het gedrag en  voorkeuren van de klant

Informatie over uw gedrag en  voorkeuren met betrekking tot het gebruik van communicatie- en  relatiekanalen, informatie over uw persoonlijke keuzes en levensstijl, privé  of professioneel projecten, hobby's etc.

Deze gegevens zijn het gevolg  van keuzes die u hebt geuit of analyses die door Canius Real Estate zijn  uitgevoerd in overeenstemming met deze verklaring en haar wettelijke  verplichtingen.

10.  Canius Real Estate verwerkt geengegevens die uw ras of etnische afkomst onthullen, of politieke opvattingen,religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond,gezondheids- of levensgegevens of seksuele gerichtheid, genetischegegevens of biometrische gegevens.

IV. Voor welke doeleinden verwerkt canius real estateuw persoonsgegevens?

11.  Canius RealEstate verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens enkel en alleen voor de hieronder beschreven doeleinden. Canius Real Estate zorgt ervoor dat alleen denoodzakelijke en relevante gegevens voor een bepaald doel worden verwerkt.

Canius Real Estate verwerkt uw gegevens in de door de wet toegestane situaties, meer bepaald:

 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op Canius Real Estate rusten (12.).
 • Om een contract met u uit te voeren of om op uw verzoek vóór de sluiting van dit contract bepaalde maatregelen te nemen (13.).
 • Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Canius Real Estate, waarbij deze belangen met uw grondrechten en fundamentele vrijheden wordt afgewogen (14.).
 • In specifieke gevallen, met uw toestemming, als gevolg van een specifiek en ondubbelzinnig verzoek, voorafgegaan door duidelijke en begrijpelijke informatie; deze toestemming kan u op elk moment in overeenstemming met de wet intrekken (15.).

12.  Wettelijkeverplichtingen

Canius Real Estate dient zich te houden aanwetgeving die haar in specifieke omstandigheden verplicht om uwpersoonsgegevens te verwerken in het kader van haar activiteiten. Dezeverplichtingen kunnen met zich meebrengen dat Canius Real Estate moet samen tewerken met de bevoegde autoriteiten en/of derden, en eventueel bepaalde van uwpersoonsgegevens aan hen overmaakt.
Hieronder vallen onder meer:

 • De verplichting om bij te dragen aan het voorkomen van het witwassen van geld en de      financiering van terrorisme.
 • De verplichting die aan een syndicus worden opgelegd aangaande het beheer van mede-eigendommen.
 • De verplichting om te reageren op een formeel verzoek van Belgische belasting- en gerechtelijke autoriteiten.

De lijst van wettelijke verplichtingen waarvoorCanius Real Estate uw gegevens moet verwerken, is niet exhaustief en isonderhevig aan veranderingen.

13.  Contractuelerelaties tussen Canius Real Estate en u als klant
Alvorens contracten te sluiten dient Canius Real Estate soms bepaalde gegevensverkrijgen en verwerken, met name om onder andere:

 • Te reageren op uw verzoek.
 • U bij te staan bij het verstrekken van informatie en bij de sluiting van het contract.
 • Een verzoek op te volgen, de geschiktheid te evalueren en de risico's met betrekking tot een mogelijk contract in te schatten.
 • Uw bemiddelingsopdracht te vervullen.

In het kader van lopende contracten of hetbeheer van contracten dient Canius Real Estate een aantal gegeven te verwerken,in het bijzonder om te voldoen aan administratieve en boekhoudkundigeverplichtingen.

In dit kader kunnen uw gegevens intern binnenCanius Real Estate worden verzonden naar diverse afdelingen, waaronder aandiegene die niet rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de relatie met u of deuitvoering van een bepaald contract.

Meer bepaald verwerkt Canius Real Estate uwgegevens bij de uitvoering van contracten als volgt:

 • Beheer van lopende contracten / bestelde diensten.
 • Centraal management en algemeen beeld van de klanten.
 • Het beheer van uw vastgoed.
 • Het beheer van de mede-eigendom waarin u mede-eigenaar bent.

Canius Real Estate kan uw persoonsgegevens voorbijkomende doeleinden verwerken in het kader van de relatie met u en deuitvoering van contracten.

14.  Gerechtvaardigdebelangen van Canius Real Estate

Canius Real Estate verwerkt uw gegevens ook voorde verwezenlijking van haar gerechtvaardigde belangen. Hierbij streeft CaniusReal Estate ernaar om een billijke balans te vinden tussen de noodzaak omgegevens te verwerken en respect voor uw rechten en vrijheden, met inbegrip vande bescherming van de privacy.

Persoonsgegevens worden onder andere verwerktvoor:

 • Het personaliseren van de diensten van Canius Real Estate.
 • De verbetering van de kwaliteit van de aan u verleende dienst door:
 • Evaluatie en verbetering van processen, met inbegrip van campagnes, simulaties en       verkoop, door middel van verschillende middelen zoals statistische analyse, tevredenheidsonderzoeken en diverse andere zoekmethodes.
 • Verbetering van bestaande (of in ontwikkeling zijnde) producten van Canius Real Estate, op basis van enquêtes bij klanten van Canius Real Estate, statistieken, tests en feedback van klanten via sociale netwerken (Twitter, facebook) gekoppeld aan Canius Real Estate,
 • Toezicht op de activiteiten van Canius Real Estate, met inbegrip van de omvang van de omzet, het aantal afspraken in onze kantoren, het aantal oproepen en bezoeken aan de website van Canius Real Estate , de aard van de gestelde vragen van klanten etc.
 • Het voorbereiden van studies en statistieken, waarbij wordt gebruik gemaakt van anonimisering en pseudonimisering van de betrokkenen.
 • De opleiding van ons personeel door middel van het gebruik van praktijkvoorbeelden ter illustratie, met inbegrip van het opnemen van bepaalde telefoongesprekken.
 • Het gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de bezoekers van haar website te verbeteren. Meer informatie over de werking van cookies en de mogelijkheden om het gebruik van cookies te beperken en ze te verwijderen, vindt u onder artikel IX. Cookiebeleid.
 • Het bewaren van bewijsmateriaal (archieven).
 • De vaststelling, uitoefening, verdediging en het behoud van de rechten van Canius Real Estate of alle personen die zij vertegenwoordigt, bijvoorbeeld voor invorderingsprocedures of geschillen.

15.  Specifiekgerechtvaardigd belang van Canius Real Estate: direct marketing doeleinden

Canius Real Estate voert een klantensegmentatieuit – in het bijzonder naargelang uw behoeften – om u bijvoorbeeld geschiktepanden en/of diensten aan te bieden die overeenstemmen met uw professionele enpersoonlijke situatie. Daartoe kan Canius Real Estate onder meer:

 • De diensten die u reeds gebruikt en uw sociodemografische gegevens beoordelen (leeftijd, familiale samenstelling, inkomsten enz.).
 • Uw gedrag analyseren via verschillende kanalen (bezoeken/meetings, e-mails, bezoek aan de website, berichten via onze website), uw voorkeuren afleiden en hierdoor de informatie en de internetpagina's die u hebt bezocht personaliseren.
 • De advertenties op de webpagina's aanpassen zodat ze voldoen aan de interesse die u heeft aangetoond via uw gedrag op onze website, sociale netwerken, in een kantoor of elders (bvb. bij gebeurtenissen waar Canius Real Estate aanwezig was).
 • Het invullen van formulieren vereenvoudigen door bepaalde velden al in te vullen met reeds bekende gegevens en u te vragen de nauwkeurigheid van deze gegevens te verifiëren en indien nodig bij te werken.
 • De sleutelmomenten beoordelen waarvoor bepaalde diensten u het beste zouden uitkomen.
 • U gepersonaliseerde advertenties versturen per post, of telefoon.

Canius Real Estate kan uw persoonlijkeelektronische contactgegevens (namelijk uw mobiele telefoonnummer ene-mailadres) verwerken om u persoonlijke informatie, advertenties ofvoorstellen toe te sturen via directe marketing of nieuwsbrieven. In dit geval dientCanius Real Estate eerst uw specifieke toestemming te vragen.

Door dit privacybeleid te aanvaarden, geeft u uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

V. Met wie deelt canius real estate uw persoonsgegevens?

16.  Canius RealEstate behandelt uw persoonsgegevens met de grootste zorg en deelt uw gegevensalleen om u de beste diensten aan te bieden bij de uitvoering van haaropdracht.

Canius Real Estate kan uw gegevens toezenden aanandere entiteiten binnen haar groepsverband in binnen en buitenland, met nameaan de andere entiteiten van de groep die Canius Real Estate bijstaan bij deuitvoering, het beheer en de controle van de activiteiten, met inbegrip vanrapportage, ondersteuning en computer beveiliging of het aanbieden vanspecifieke diensten en producten.

17.  In sommigegevallen is Canius Real Estate bij wet verplicht om uw gegevens te delen metderden, waaronder:

 • Overheidsinstanties of toezichthoudende autoriteiten wanneer er een wettelijke verplichting      bestaat om informatie over te maken
 • Gerechtelijke onderzoeksinstanties op hun uitdrukkelijk verzoek

Canius Real Estate draagt uw gegevens tevensover aan specifieke dienstverleners om te helpen met :

 • Het ontwerpen en onderhouden van computerapparatuur en internetapplicaties.
 • Het  aanbieden van reclame- en communicatiediensten, met inbegrip van online en sociale netwerkproviders.
 • Het      voorbereiden van rapporten en statistieken, afdrukken van documenten en ontwerpen van producten of diensten.
 • De commercialisering van haar activiteiten, de organisatie van evenementen en het beheer van klantencommunicatie.

Canius Real Estate dient uw gegevens ook over temaken aan online en sociale netwerkproviders, die Canius Real Estate gebruiktvoor het aanbieden van reclamediensten.

Eveneens kunnen uw persoonlijke gegevens in hetkader van gerechtelijke procedures aan gerechtsdeurwaarders of advocaten wordenmeegedeeld.

In de hiervoor genoemde gevallen zorgt CaniusReal Estate ervoor dat derden enkel beperkt toegang hebben tot de persoonsgegevensdie nodig zijn om de vereiste specifieke taken uit te voeren. Canius RealEstate zal er ook voor zorgen dat derden zich ertoe verbinden depersoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze te gebruiken en tegebruiken in overeenstemming met de instructies van Canius Real Estate en zijngegevensbeschermingsbeleid.

18.  Canius RealEstate bewaart uw persoonsgegevens binnen de EER. Er worden dan ook geengegevens overgebracht naar landen buiten de EER.

VI. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

19.  Canius RealEstate zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor deverwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld.

Deze periode is gelinkt aan de wettelijke enfiscale verplichtingen van Canius Real Estate, evenals de wettelijke noodzaakom uw gegevens bij te houden buiten de bewaringsperiode ter bewijs of om tereageren op verzoeken om informatie van de bevoegde instantie, bijvoorbeeld:

 •  
 • 10 jaar in het kader van de antiwitwaswetgeving
 •  
 • 10 jaar in het kader van de contractuele aansprakelijkheid van Canius Real Estate
 •  
 • 7 jaar voor de boekhouding en verantwoordigingstukken van de verenigingen  van mede-eigenaars naar aanleiding van het uitoefenen van de taak van  syndicus

Buiten deze perioden worden uw persoonlijkegegevens verwijderd of geanonimiseerd.


VII. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

20.  Canius RealEstate hanteert strikte normen om de persoonsgegevens onder haar controle tebeschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegenonopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Canius Real Estate neemt dan ook maatregelen vantechnische en organisatorische aard zoals encryptie, antivirus, firewalls,toegangscontroles, strenge selectie van medewerkers en leveranciers, omongepaste toegang, verlies of openbaarmaking van uw persoonsgegevens tevoorkomen en te detecteren.

In het onwaarschijnlijke en ongelukkige gevaldat uw persoonsgegevens onder de controle van Canius Real Estategecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zalCanius Real Estate onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreukte identificeren en actie ondernemen via adequate remediëren maatregelen.Indien nodig, zal Canius Real Estate u in kennis stellen van dit incident inovereenstemming met de toepasselijke wetgeving.

VIII. Wat zijn uw rechten bij het verwerken van uwpersoonsgegevens?

21.  Recht vaninzagen verbetering, beperking, wissing, overdraagbaarheid van gegevens en vanbezwaar

Voor de hierboven vermelde doeleinden heeft u:

 • Een recht op inzage van uw persoonsgegevens bij Canius Real Estate. Dit betekent dat u Canius Real Estate kan vragen of zij uw persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, welke categorieën van gegevens worden verwerkt, en aan wie zij worden meegedeeld.
 • Een recht van verbetering als u vaststelt dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn.
 • Een recht op beperking indien u bv. de juistheid van uw persoonsgegevens  betwist en dit gedurende een periode die Canius Real Estate toelaat om dit te controleren.
 • Een recht op wissing van uw persoonsgegevens. Wanneer uw contract met Canius Real Estate een einde genomen heeft, kan u Canius Real Estate vragen om uw persoonsgegevens te wissen indien dit niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens werden verzameld. U heeft eveneens de mogelijkheid om ten allen tijde de wissing te vragen van  persoonsgegevens die door Canius Real Estate op basis van uw toestemming  worden verwerkt (tenzij Canius Real Estate een andere rechtsgrond heeft  voor de verwerking) of op basis van het gerechtvaardigd belang van Canius  Real Estate (tenzij er prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden  zijn voor de verwerking). Canius Real Estate kan in ieder geval deze  persoonsgegevens bijhouden indien dit voor bewijsdoeleinden in het kader  van rechtsvorderingen zou vereist zijn.
 • Een recht op overdraagbaarheid van gegevens die uzelf aan Canius Real Estate heeft verstrekt indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van  een overeenkomst of op basis van uw toestemming voor het verzenden van elektronische communicatie én deze persoonsgegevens worden verwerkt met behulp van geautomatiseerde processen. Onder dit recht kan u Canius Real  Estate vragen uw persoonsgegevens door te sturen naar uzelf of      rechtstreeks doorsturen naar een andere  gegevensverwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk  is voor Canius Real Estate.
 • Een recht van bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens voor de doeleinden  die zijn vermeld in artikel 14. Canius Real Estate zal in dat geval het  verwerken van uw persoonsgegevens stopzetten, tenzij Canius Real Estate  dwingende gerechtvaardigde gronden aanvoert die zwaarder wegen dan uw  belangen, rechten en vrijheden of wanneer er gronden zijn die verband  houden met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een      rechtsvordering.
 • Een recht van bezwaar tegen direct marketing. In artikel 15 werd uw  toestemming gevraagd om uw elektronische contactgegevens te verwerken en  te gebruiken om commerciële informatie, reclame of persoonlijke  voorstellen naar u te sturen (via direct marketingacties of elektronische nieuwsbrieven). Dit geldt met name voor communicatie naar uw mobiele      telefoonnummer en e-mailadres. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor elektronische direct  marketing en u te verzetten tegen de toekomstige ontvangst van dergelijke  reclame. De uitoefening van het recht van verzet kan evenwel Canius Real  Estate niet tegenhouden om u te contacteren voor enig ander doel, met inbegrip van een wettelijke verplichting of de uitvoering van het  contract, in overeenstemming met deze verklaring.

22.  Recht omeen klacht in te dienen

U kunt uw rechten uitoefenen door een geschrevenverzoek per post te versturen, dat gedateerd is, ondertekend en met kopie vanuw identiteitsbewijs bijgesloten naar Canius Real Estate, Begijnhof 58, 3800Sint-Truiden, of per e-mail naar info@canius.be.

U kunt ook een klacht indienen bij de Commissievoor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, per post te Drukpersstraat15, 1000 Brussel, of per e-mail op commission@privacycommission.be, oftelefonisch op +32 2 274 48 00


IX. COOKIEBELEID

23.  Bij eeninternetbezoek op een website of gebruik van een toepassing of app van CaniusReal Estate kunnen bestanden en technologieën worden gebruikt die informatieopslaan op uw eindapparatuur (PC, laptop, smart phone, tablet ed.) of dietoegang verkrijgen tot informatie die reeds is opgeslagen op uw eindapparatuur.Deze bestanden en technologieën kunnen bestaan uit cookies, web beacons, logfiles, instellingen en informatie op uw eindapparatuur en dergelijke.

24.  De websitevan Canius Real Estate maakt gebruik van de volgende soorten cookies:

 • Functionele cookies: Deze cookies zijn nodig voor de basisfunctionaliteit van de  website. Ze staan in voor de technische werking van de website en dragen  bij tot het gebruiksgemak van de bezoeker.
 • Analytische cookies: Deze cookies stellen ons in staat het gebruik van de site te  analyseren, zodat we de prestatie kunnen meten en verbeteren (bv. Google  Analytics).
 • Third-party cookies: In deze website zijn functionaliteiten van Facebook opgenomen.  Canius Real Estate heeft geen invloed op de cookies van derde partijen en de gegevens die zij daarmee verwerken. Lees de privacyverklaring van  Facebook om te weten wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

25.  U kunt decookies, web beacons, logfiles en andere bestanden en technologieën die CaniusReal Estate gebruikt, uitschakelen in de mate en zoals hierna beschreven. Hetverwijderen en/of weigeren van cookies, web beacons, logfiles en anderebestanden en technologieën kan tot gevolg hebben dat u de website niet meeroptimaal kan gebruiken.

De werkwijze is afhankelijk van de browser die ugebruikt en kan u raadplegen via onderstaande links.

Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van onze statistieken, om voorkeuren op te slaan maar ook voor marketingdoeleinden. Door op accepteren te klikken, ga je akkoord met het gebruik van cookies.
Accepteren
arrow up icon